ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

อธิการบดี

นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววชิราพร สมอทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย

รองอธิการบดี

นางสาวเนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายแทนคุณ วงค์ษร

นักวิชาการศึกษา

นางนงลักษณ์ สมณะ

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสาวอรอุมา พรหมน้อย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพรชัย เขียวชอุ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป