การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

 • null

  แผนการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2561

  วันที่ 18 ตุลาคม 2561 | เวลา 10.55 น.

 • null

  สรุปผลการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2561

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 | เวลา 11.08 น.

 • null

  แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องกระบวนการวิเคราะห์ค่างานเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง

  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

 • null

  การวิเคราะห์และประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

  โดย… รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
  18-21 มีนาคม 2557

 • null

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชำนาญการ พ.ศ. ๒๕๖๑

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 | เวลา 09.30 น.

 • null

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2561

  วันที่ 18 ตุลาคม 2561 | เวลา 10.55 น.

 • null

  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2561

  วันที่ 18 ตุลาคม 2561 | เวลา 10.55 น.