ปรัชญา (Philosophy)

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย พัฒนาการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพ

ค่านิยมหลัก (Core Values)


null

P = Plan

จัดทำแผนมหาวิทยาลัย ระยะสั้น และระยะยาว
null

L = Like to Learn

สนใจ ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
null

A = Adaptive

การปรับตัวให้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
null

N = Network

สร้างเครือข่ายพันธมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
null

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การบริหารและการพัฒนาสถาบันการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เครือข่ายหน่วยงานภายนอก