กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)ข่าวสำนักงบประมาณ

คำแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา

แถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาคลิกดาวน์โหลดไฟล์

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2566…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2565

ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ และแนวทางการบริหารงบประมาณ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ…

อ่านต่อ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

๓ ปี อว. กับความสำเร็จการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

๓ ปี อว. กับความสำเร็จการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2565สารสนเทศ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องประชุม Scc 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินแผนยุทธศาสตร์ ไตรมาส 2 ตามเป้าประสงค์ที่ 4

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนิน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 2 (เป้าประสงค์ที่ 3)

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2565

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองนโยบายและแผน และงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองนโยบายและแผน และงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ…

อ่านต่อ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วันที่เผยแพร่ : 6 มกราคม 2565 ขนาดไฟล์…

อ่านต่อ...
ข่าวสำนักงบประมาณบทความ

DGA แจกเทมเพลท TOR Data Catalog ขององค์กร ฟรี

DGA แจกเทมเพลท TOR Data Catalog ขององค์กร ฟรี ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ หน่วยงานที่ต้องการพัฒนา Data Catalog ของตนเองสามารถดาวน์โหลด…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2564เอกสารประกอบการประชุมแผนงาน

สัมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2563

ทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี “ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี” มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน…

อ่านต่อ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)ข่าววงการศึกษาแผนงาน

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ขึ้นตามหน้าที่และอำนาจในกฎหมายมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2563

ประชุมกรอบดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมกรอบดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยท่านรองอธิการบดี…

อ่านต่อ...
ข่าววงการศึกษางานงบประมาณ

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ประกอบด้วย หลักการของการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการนดยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2563

ทบทวนและจัดทำแผนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี วันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานโครงการทบทวนและจัดทำแผน…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2563

วิเคราะห์ SWOT มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ SWOT ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยท่านรองอธิการบดี ผศ.เจษฎา…

อ่านต่อ...
ข่าวสำนักงบประมาณงานงบประมาณ

คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ 8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงบประมาณได้เผยแพร่คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย คำอธิบายรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสงบประมาณรายจ่าย โดยแนกเป็นประเภทงบประมาณ และส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงการอุดมศึกษา…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2563เอกสารประกอบการประชุม

ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง วันที่ 15 มกราคม…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

ถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีการศึกษา 2562 และชี้แจงบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 แก่คณาจารย์…

อ่านต่อ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)บทความ

การพัฒนากำลังตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ Manpower Development

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) : ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Manpower Development)…

อ่านต่อ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)บทความ

โครงการอาสาประชารัฐ

ปรัชญาของโครงการ   บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว และแผนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งสร้างประชากรของโลกในศตวรรษที่…

อ่านต่อ...
ข่าวสำนักงบประมาณบทความ

งบประมาณ ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่เอกสารงบประมาณ ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และเข้าใจข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม…

อ่านต่อ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)บทความ

ร่างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา พ.ศ.2563-2570

เปิดที่มา (ร่าง)นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ.2563 -2570 ชี้ทิศทางเตรียมคนไทยศตวรรษที่ 21 🌏👨‍🔬 ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563…

อ่านต่อ...
ข่าวสำนักงบประมาณงานงบประมาณ

งบมหาวิทยาลัย ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราชราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทวาระแรก โดยมีพลเอกประยุทธ์…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

ติวเข้ม OKRs หน่วยงานในระบบ ววน. เตรียมพร้อมเสนอร่าง พรบ.งบฯ ปี 2563

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2562 อธิการบดี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางนงลักษณ์ สมณะ และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ…

อ่านต่อ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)ข่าววงการศึกษาแผนงาน

นโยบายการดำเนินงานของกระทรวง (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)

ดาวน์โหลดเอกสาร : นโยบายการดําเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในคราวการประชุมผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒…

อ่านต่อ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)ข่าววงการศึกษาสารสนเทศ

สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดสถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 Higher Education Statistics 2018 ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

อบรมการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ และระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชี 3มิติ และระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ (VRU Projects Monitoring…

อ่านต่อ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

รัฐบาลทุ่มงบวิจัยให้ สกสว.จัดสรรเพิ่ม 5 พันล้าน

รัฐบาลทุ่มงบวิจัยให้ สกสว.จัดสรรเพิ่ม 5 พันล้าน . “ดร.สุวิทย์” เผย รัฐบาล เห็นชอบงบด้านการวิจัย ให้ สกสว.จัดสรร เพิ่มอีก…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

ประชุมชี้แจง ระบบ แผน และ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานเปิดงาน “การประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” อาจารย์…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี   วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด   วันที่ 24 กรกฎาคม 2562…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.วไลยอลงกรณ์

“องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.วไลยอลงกรณ์” วันที่ 19 ก.ค. 2562 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์…

อ่านต่อ...
ข่าวสำนักงบประมาณงานงบประมาณบทความเอกสารและแบบฟอร์ม

มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งเรื่องมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ตามหนังสือเลขที่ นร 0505/ว590 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ว่าเรื่องตามที่ได้ยืนยืน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (28…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

OKR เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในด้านทำงาน

อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์   วันที่ 18 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงอบรมเครื่องมือทางการบริหารงานด้านบุคลากรด้วย OKR…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดการประชุมระหว่างวันที่ 11-12…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

ร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมรภ.พระนครศรีอยุธยา

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี โดยมีนางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผศ.เศกพร…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2562

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ…

อ่านต่อ...
ข่าววงการศึกษา

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์…

อ่านต่อ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)กระทรวงศึกษาธิการ

สกศ. ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นบทบาทและสัมฤทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันนี้ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นบทบาทและสัมฤทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

ประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2562

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางนงลักษณ์ สมณะ ได้รับมอบเป็นตัวแทนส่วนราชการจากอธิการบดี เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ…

อ่านต่อ...
ข่าววงการศึกษา

เรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีผลต่ออนาคตคุณแค่ไหน

เมื่อไม่นานมานี้ มีกรณีอื้อฉาวในสหรัฐฯ ที่พ่อแม่ที่มีฐานะร่ำรวยหลายคนถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินติดสินบนเพื่อให้ลูกตัวเองได้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ คำถามที่ตามมาคือ มหาวิทยาลัยที่คุณเรียนมีผลต่อหน้าที่การงานคุณในอนาคตแค่ไหน งานวิจัยชี้ว่า ไม่มีผลมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มาจากพื้นเพที่ดีอยู่แล้ว พ่อแม่รวยหลายคนอาจจะใช้เวลา เงิน และพลังงานมหาศาล เพื่อที่จะให้ลูกเข้ามหาวิทยาลัยดัง…

อ่านต่อ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)ข่าววงการศึกษา

ไบโอเทค จับมือ ศูนย์อาเซียนฯ เปิดตัวฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน AmiBase

ศูนย์ไบโอเทค ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เปิดตัวฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน (AmiBase) หวังสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพในภูมิภาค ให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

ประชุมทิศทางการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดและบรรยายการประชุมทิศทางการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562สมัครงานเอกสารและแบบฟอร์ม

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศดำเนินการสรรหาและคัดสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ………………………………………………………… ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตั้งตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี…

อ่านต่อ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

ข้อมูลเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒…

อ่านต่อ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)ข่าววงการศึกษา

มติ ครม.รับทราบการเสนอนายสรนิต ศิลธรรม ดำรงตำแหน่ง ปอว.

การดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

อบรมการเขียนโครงร่างองค์กร ระดับคณะ

เมื่อวันที่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานเปิดงาน “โครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร ระดับคณะ (Organiztion Profile)”…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

สนอ. ทบทวนทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนทำแผนกลยุทธ์ ปี 2563 สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ…

อ่านต่อ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

เว็บไซต์ใหม่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีผลจัดตั้งวันนี้ (2 พ.ค.62) สามารถติดต่อเว็บไซต์ อว. www.mua.go.th หรือเบอร์โทรสายด่วน 1313…

อ่านต่อ...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)ข่าววงการศึกษา

จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ราชกิจจาฯ ประกาศ กม.9 ฉบับ เริ่มนับหนึ่ง 2 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ…

อ่านต่อ...
กระทรวงศึกษาธิการข่าววงการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษา

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Viral Clip For OTOP

วันที่ 30 เม.ย. 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

ประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ สมณะ…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

ประชุมเครือข่าย มรภ. เขตภูมิภาค-ภาคกลาง

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย มรภ. เขตภูมิภาค-ภาคกลาง โดย…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

ทบทวนและจัดทำแผนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20-22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานโครงการทบทวนและจัดทำแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2562

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2561

ประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นำบุคลากรประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบายการป้องการทุจริต…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2559

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบททวน จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2559

VRU Reprofileing 2559

วันที่ 12 มีนาคม 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Reprofileing) จัดทำเป็น (ร่าง) ค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์การพัฒนาหลัก…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2559

รองอธิการบดีมอบนโยบายการดำเนินงาน

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา9.00 น. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงาน ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่…

อ่านต่อ...
กิจกรรมปี 2559

ประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 4/2559

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุมการติดตามกำกับดูแล หน่วยงานด้านแผนและงบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา การประชาสัมพันธ์ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ…

อ่านต่อ...