PowerPoint Template No.3

PowerPoint Template No.3ดาวน์โหลดไฟล์ Power Point Template No.3 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Microsoft PowerPoint…

Read more

PowerPoint Template No.2

PowerPoint Template No.2ดาวน์โหลดไฟล์ Power Point Template No.2 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Microsoft PowerPoint…

Read more

PowerPoint Template No.1

PowerPoint Template No.1ดาวน์โหลดไฟล์ Power Point Template No.1 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Microsoft PowerPoint…

Read more

(ร่าง) งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามกระทรวง 2565

งบประมาณ ปี 2565 ​ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ​ การดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธุศาสตร์ชาติ ​ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ​…

Read more

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ “ระบบอุดมศึกษาไทย”

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ “ระบบอุดมศึกษาไทย” ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก สำคัญอย่างไร        จากสถานการณ์โลกในมิติต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือวิกฤตโควิด-19 อีกทั้งยังมีปัญหาช่องว่างระหว่างยุค สังคมสูงวัย…

Read more

พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

  คืนผลงานให้นักวิจัย คืนผลประโยชน์ให้ประเทศไทย ด้วยกฎหมายใหม่ TRIUP ACT “ทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ใหม่ ที่จะเปลี่ยนวิถีนักวิจัยและเอกชนไทยหัวใจนวัตกรรมไปตลอดกาล‼️…”    …

Read more