รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

รองอธิการบดี

นางวารุณี จันทพึ่ง

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววชิราพร สมอทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายแทนคุณ วงค์ษร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอรอุมา พรหมน้อย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนัฐกานต์ วิชกําจร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป