………..กองนโยบายและแผน เดิมเป็นแผนกแผนงานและประเมินผล โดยมีหัวหน้าแผนก เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 และได้ยกฐานะขึ้นเป็นกองนโยบายและแผน

………..โดยมีหัวหน้ากองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้ วันที่ 25 มกราคม 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 หัวหน้ากองนโยบายและแผน จึงปรับเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการกองนโยบาย วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังผลให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย

………..สำนักนโยบายและแผนมีฐานะเทียบเท่ากองภายในสำนักงานอธิการบดีและใช้ชื่อว่า “กองนโยบายและแผน” โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้การกำกับดูแลของ รองอธิการบดี

………..เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้ย้ายจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

………..สำนักงานตั้งอยู่ ชั้น 3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 330, 473 และโทรสาร 0-2529-1979

ปรัชญา (Philosophy)

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย พัฒนาการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)


null

นโยบายของมหาวิทยาลัย


วิเคราะห์ วางแผนและพัฒนานโยบายของมหาวิทยาลัย
null

บริหารจัดการงบประมาณ

จัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยการมีส่วนร่วม
null

กำกับ ติดตาม และประเมินผล

กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
null

ข้อมูลสารสนเทศ

จัดทำข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ (Goals)


null
เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะสั้น และระยะยาว อย่างเป็นระบบ

null
เพื่อจัดทำระบบงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผล

null
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้มีความถูกต้อง และสามารถให้บริการค้นข้อมูลได้รวดเร็ว

null
เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทำงานเป็นทีม และมีการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ค่านิยมหลัก (Core Values)


null

P = Plan

จัดทำแผนมหาวิทยาลัย ระยะสั้น และระยะยาว

null

L = Like to Learn

สนใจ ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

null

A = Adaptive

การปรับตัวให้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

null

N = Network

สร้างเครือข่ายพันธมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์


null

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

null

ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ

null

บริการวิชาการ

การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ

null

ศิลปวัฒนธรรม

การทำนุบำรุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ

null

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การบริหารและการพัฒนาสถาบันการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

0
จำนวนบุคลากร
0
ข้าราชการ
0
พนักงานมหาวิทยาลัย

OKRs

Objecitve

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะสั้น และระยะยาว อย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนากระบวนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร ให้มีความถูกต้อง และสามารถให้บริการข้อมูลทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
5. พัฒนากระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ และการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายนอก และการติดตามตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

OKRs

Key Result

(ร่าง) แผนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
ผลการทบทวนค่าเป้าหมาย แผนงาน โครงการ ตามการจัดสรรยุทธศาสตร์งบประมาณแผ่นดิน ของสำนักงบประมาณ ภายในเดือนธันวาคม
แผนที่นำทิศทางของมหาวิทยาลัยให้มีความเชื่อมโยงกับนโยบายกับแผนทุกระดับ แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน และส่งมอบให้หน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน
ค่าเฉลี่ยของผลการรับรู้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 4.51
มีเล่มกรอบคำขอตั้งงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ภายในเดือนกุมภาพันธ์
มีคู่มือขั้นตอนการบริหารงบประมาณ และเผยแพร่ สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงาน ภายในเดือนธันวาคม
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ การตั้งเบิกงบประมาณแผ่นดิน ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดไตรมาส
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ การตั้งเบิกงบประมาณรายได้ภายใน 10 วัน และมีการเปรียบเทียบการตั้งเบิกย้อนหลังแต่ละไตรมาส
สารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัย และสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบย้อนหลัง 5ปี ในรูปแบบ Infographic อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเผยแพร่ในรู้แบบเอกสาร และเว็บไซต์ ที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้
มีแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่รูปแบบเอกสาร และเว็บไซต์ ภายในเดือนพฤศจิกายน
คู่มือการกำกับติดตาม ประสานงานด้านการจัดการคุณภาพการศึกษา ภายในเดือนพฤศจิกายน
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษาที่ 1 ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายในเดือนกุมภาพันธ์
มีโครงร่างองค์กรที่ได้รับการปรับปรุงเป็นปัจจุบัน และมีผลลัพธ์ในหมวด 7 ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx
มีการดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เครือข่ายหน่วยงานภายนอก