พันธกิจ (Mission)


null

นโยบายของมหาวิทยาลัย

วิเคราะห์ วางแผนและพัฒนานโยบายของมหาวิทยาลัย
null

บริหารจัดการงบประมาณ

จัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยการมีส่วนร่วม
null

กำกับ ติดตาม และประเมินผล

กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
null

ข้อมูลสารสนเทศ

จัดทำข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

เครือข่ายหน่วยงานภายนอก