เป้าประสงค์ (Goals)


null
เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะสั้น และระยะยาว อย่างเป็นระบบ
null
เพื่อจัดทำระบบงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผล
null
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้มีความถูกต้อง และสามารถให้บริการค้นข้อมูลได้รวดเร็ว
null
เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทำงานเป็นทีม และมีการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์


null

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
null

ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ
null

บริการวิชาการ

การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
null

ศิลปวัฒนธรรม

การทำนุบำรุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
null

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การบริหารและการพัฒนาสถาบันการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เครือข่ายหน่วยงานภายนอก