………..กองนโยบายและแผน เดิมเป็นแผนกแผนงานและประเมินผล โดยมีหัวหน้าแผนก เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 และได้ยกฐานะขึ้นเป็นกองนโยบายและแผน

………..โดยมีหัวหน้ากองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้ วันที่ 25 มกราคม 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 หัวหน้ากองนโยบายและแผน จึงปรับเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการกองนโยบาย วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังผลให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย

………..สำนักนโยบายและแผนมีฐานะเทียบเท่ากองภายในสำนักงานอธิการบดีและใช้ชื่อว่า “กองนโยบายและแผน” โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้การกำกับดูแลของ รองอธิการบดี

………..สำนักงานตั้งอยู่ ชั้น 3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 330, 473 และโทรสาร 0-2529-1979