ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ไม่เชื่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับรู้โดยทันที รู้จักตั้งข้อสงสัยและคำถาม การสื่อสารความคิดต่าง (Communication) สามารถสื่อสารความคิดที่แตกต่างให้เข้าใจด้วยเหตุผลที่ดี การทำงานร่วมกัน…

Read more

ไล่เรียงสาเหตุ ทำไมน้ำท่วมอุบลฯ

ไล่เรียงสาเหตุ ทำไมน้ำท่วมอุบลฯ หลังจากที่ผมได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดมาหลายสัปดาห์ และได้พูดคุยหารือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมอุบลฯ ในครั้งนี้ ผมขอสรุปให้ทุกคนเข้าใจอย่างง่าย ๆ ดังนี้ครับ… สาเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ทำให้จังหวัดอุบลฯ…

Read more

สกว. เปลี่ยนเป็น สกสว. (TRF Transformation to TSRI)

Infographic : ทำไมต้องปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Infographic : Timeline การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ…

Read more

เป้าหมาย 20 ปีของ “ยุทธศาสตร์ชาติ”

เป้าหมายที่ร่างยุทธศาสตร์ไว้จนถึง พ.ศ. 2579 ซึ่งจะวางเป็นกรอบใหญ่ไว้สำหรับกำหนดเป้าหมายในทุก ๆ 5 ปี เพื่อมุ่งสร้างความมั่นคง เหมาะกับใคร คนไทยทุกคน ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ใจความสำคัญ…

Read more

ลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษาฯ

ลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา ปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และ เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาอาหารสู่ครัวโลก…

Read more

ประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 และอื่นๆ ที่มา : สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

Read more

ช่วงชีวิตหนึ่งของคุณสร้างขยะได้มากแค่ไหน | Greenpeace

ช่วงชีวิตหนึ่งของคุณ สร้างขยะได้มากแค่ไหน? มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หันมาใช้ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะคุณคือตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของโลกใบนี้ ที่มา : www.greenpeace.or.th

Read more

เราจะผ่านเมษายนนี้ ไปได้อย่างไร? | โดย สสส.

เราจะผ่านเมษายนนี้ ไปได้อย่างไร? ระวัง! น้ำแข็งคือแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคตัวดี ทำท้องเสียได้ง่ายๆ และการดื่มน้ำเย็นจัดตอนร้อนจี๋ จะทำให้ร่างกายปรับอุณภูมิไม่ทัน ทำให้เป็นไข้ได้นะ ที่มา : www.greenery.org/infographics

Read more