จำนวนประชากรในประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทย มีจำนวนประชากรในประเทศทั้งหมด 66,171,439 คน แบ่งเป็น ชาย 32,339,118 คน และ หญิง 33,832,321 คน กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทยมีประชากรรวมสูงสุดอันดับแรกอยู่ที่ 5,527,948 คน คิดเป็น 8.35 % ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ จังหวัดอื่นๆ ที่มีประชากรสูงสุดใน 10 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่ นครราชสีมา 2,634,145 คน อุบลราชธานี 1,868,501 คน ขอนแก่น 1,790,859 คน เชียงใหม่ 1,787,295 คน ชลบุรี 1,583,633 คน บุรีรัมย์ 1,579,802 คน อุดรธานี 1,566,510 คน นครศรีธรรมราช 1,549,339 คน และศรีสะเกษ 1,457,554 คน   ซึ่งจากข้อมูลการเพิ่มลดจำนวนประชากรปี 2564…

(ร่าง) งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามกระทรวง 2565

งบประมาณ ปี 2565 ​ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ​ การดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธุศาสตร์ชาติ ​ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ​ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ​ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ​ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธุศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 – 2565 ​ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธุศาสตร์ชาติ ​ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ​ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ​ ​ โดยงบประมาณดังกล่าว ได้จัดสรรให้กระทรวงต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบาย ในการนี้ LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำ อินโฟกราฟิก (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย 2565 จำแนกตามกระทรวงเพื่อสะดวกในการเข้าใจ​ อ่านเพิ่มเติม งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี)

ไล่เรียงสาเหตุ ทำไมน้ำท่วมอุบลฯ

ไล่เรียงสาเหตุ ทำไมน้ำท่วมอุบลฯ หลังจากที่ผมได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดมาหลายสัปดาห์ และได้พูดคุยหารือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมอุบลฯ ในครั้งนี้ ผมขอสรุปให้ทุกคนเข้าใจอย่างง่าย ๆ ดังนี้ครับ… สาเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ทำให้จังหวัดอุบลฯ มีน้ำท่วมจากฝนตกหนักในพื้นที่ตนเอง และรับมวลน้ำที่หลากลงมาจากจังหวัดต่างๆ ผ่านแม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งไหลมาบรรจบกันที่จังหวัดอุบลฯ ก่อนไหลออกสู่แม่น้ำโขง เมื่อปริมาณน้ำที่ไหลมารวมกันในอุบลฯ มีปริมาณมาก ทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ ประกอบกับฝนที่ตกหนักในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำมูลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านเมื่อช่วง 7 วันที่ผ่านมา ได้ไหลลงมาเติมในแม่น้ำมูลสายหลัก ทำให้อัตราการลดลงชะลอตัว คาดว่าระดับน้ำจะลดลงสู่ตลิ่งในช่วงต้นเดือนตุลาคม เมื่อเรารู้ถึงสาเหตุแล้ว สิ่งที่สำคัญต่อจากนี้ คือในบทบาทหน้าที่ของอว.เราจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างไรต่อไป ? รอติดตามได้เลยครับ ที่มา : ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ช่วงชีวิตหนึ่งของคุณสร้างขยะได้มากแค่ไหน | Greenpeace

ช่วงชีวิตหนึ่งของคุณ สร้างขยะได้มากแค่ไหน? มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หันมาใช้ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะคุณคือตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของโลกใบนี้ ที่มา : www.greenpeace.or.th

เราจะผ่านเมษายนนี้ ไปได้อย่างไร? | โดย สสส.

เราจะผ่านเมษายนนี้ ไปได้อย่างไร? ระวัง! น้ำแข็งคือแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคตัวดี ทำท้องเสียได้ง่ายๆ และการดื่มน้ำเย็นจัดตอนร้อนจี๋ จะทำให้ร่างกายปรับอุณภูมิไม่ทัน ทำให้เป็นไข้ได้นะ ที่มา : www.greenery.org/infographics