เอกสารประกอบการประชุมตัวชี้วัดฯ 2562 [30 พฤศจิกายน 2561]

แบ่งผู้รับผิดชอบรายงานตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2562ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสารอื่นทั้งหมดเอกสารทั้งหมดจาก Google Drive