OKRs

Objecitve

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะสั้น และระยะยาว อย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนากระบวนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร ให้มีความถูกต้อง และสามารถให้บริการข้อมูลทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
5. พัฒนากระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ และการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายนอก และการติดตามตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

OKRs

Key Result

(ร่าง) แผนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
ผลการทบทวนค่าเป้าหมาย แผนงาน โครงการ ตามการจัดสรรยุทธศาสตร์งบประมาณแผ่นดิน ของสำนักงบประมาณ ภายในเดือนธันวาคม
ค่าเฉลี่ยของผลการรับรู้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 4.51
มีเล่มกรอบคำขอตั้งงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ภายในเดือนกุมภาพันธ์
มีคู่มือขั้นตอนการบริหารงบประมาณ และเผยแพร่ สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงาน ภายในเดือนธันวาคม
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ การตั้งเบิกงบประมาณแผ่นดิน ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดไตรมาส
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ การตั้งเบิกงบประมาณรายได้ภายใน 10 วัน และมีการเปรียบเทียบการตั้งเบิกย้อนหลังแต่ละไตรมาส
สารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัย และสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบย้อนหลัง 5ปี ในรูปแบบ Infographic อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเผยแพร่ในรู้แบบเอกสาร และเว็บไซต์ ที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้
มีแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่รูปแบบเอกสาร และเว็บไซต์ ภายในเดือนพฤศจิกายน
คู่มือการกำกับติดตาม ประสานงานด้านการจัดการคุณภาพการศึกษา ภายในเดือนพฤศจิกายน
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษาที่ 1 ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายในเดือนกุมภาพันธ์
มีโครงร่างองค์กรที่ได้รับการปรับปรุงเป็นปัจจุบัน และมีผลลัพธ์ในหมวด 7 ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx
มีการดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งบประมาณ แผนงาน โครงการ เป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัย ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส
รายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยที่มีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในรูปแบบ Infographic อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเผยแพร่ในรู้แบบเอกสาร และเว็บไซต์ ที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้
พัฒนาผลความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลรายงานประจำปี
ร้อยละของโครงการที่มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จที่รายงานในระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ และงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System) ภายใน 15 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เครือข่ายหน่วยงานภายนอก