ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองนโยบายและแผน และงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองนโยบายและแผน และงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>https://bit.ly/3GbX5ws #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร