แทนคุณ วงค์ษร

(ร่าง) งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามกระทรวง 2565

งบประมาณ ปี 2565 ​ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ​ การดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธุศาสตร์ชาติ ​ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ​ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ​ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ​ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธุศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 – 2565 ​ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธุศาสตร์ชาติ ​ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ​ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ​ ​ โดยงบประมาณดังกล่าว ได้จัดสรรให้กระทรวงต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบาย ในการนี้ LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำ อินโฟกราฟิก (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย 2565 จำแนกตามกระทรวงเพื่อสะดวกในการเข้าใจ​ อ่านเพิ่มเติม งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี)

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ “ระบบอุดมศึกษาไทย”

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ “ระบบอุดมศึกษาไทย” ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก สำคัญอย่างไร        จากสถานการณ์โลกในมิติต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือวิกฤตโควิด-19 อีกทั้งยังมีปัญหาช่องว่างระหว่างยุค สังคมสูงวัย ความเหลื่อมล้ำในโอกาสการเข้าถึงการศึกษา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลัน และการเปลี่ยนขั้วอำนาจเศรษฐกิจของโลก จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ระบบอุดมศึกษาไทยให้เท่าทันต่อสถานการณ์ข้างต้น ? ระบบอุดมศึกษาไทย พร้อมแค่ไหนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยภาพรวมของประเทศยังมีความท้าทายในการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์โลก เนื่องจากกำลังคนยังไม่สอดรับกับความต้องการของประเทศ และการพัฒนาระบบอุดมศึกษานั้นยังคงต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการในการจัดการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ยังต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผน และยุทธศาสตร์ชาติ โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 อีกด้วย ? จากเหตุผลดังกล่าว ระบบอุดมศึกษาของไทย จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ หรือ Paradigm shift ใน 4 ด้าน ผ่านเลนส์ (L-E-N-S) ซึ่งประกอบด้วย ? L – Lifelong Learning Support…

พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

  คืนผลงานให้นักวิจัย คืนผลประโยชน์ให้ประเทศไทย ด้วยกฎหมายใหม่ TRIUP ACT “ทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ใหม่ ที่จะเปลี่ยนวิถีนักวิจัยและเอกชนไทยหัวใจนวัตกรรมไปตลอดกาล‼️…”        ครั้งแรก.. กับการเปิดตัว “พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมไทยอย่างก้าวกระโดด ความหวังของเอกชน และภาคประชาชน” – 4 – 6 เมษายน เวลา 10.00 – 18.00 น. – ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ 1-2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ – แล้วมาพบกันในงานมหกรรม TRIUP FAIR 2022        การเปิดตัวครั้งแรกของ “พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564” ที่จะมาปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจำกัด…

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2565

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิต ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 3.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น 3.๑.๑ โครงการ Data Warehouse 3.๑.๒ โครงการ EdPEx ๓.๒ การบริหารงบประมาณ (Budget Management) ในระบบ ERP ๓.๒.๑…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จาก คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดนโยบาย โครงการสำคัญตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570

present-การขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทย.pdf-workshop-แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์-มรภ.pdf1.ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย-โดย-สมเกีย.pdfประชุมชี้แจงโครงการสำคัญ 2566เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการสำคัญในปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)กิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาค ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

๓ ปี อว. กับความสำเร็จการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

๓ ปี อว. กับความสำเร็จการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักสำคัญ ๓ ด้าน คือ การสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และ สร้างนวัตกรรม ของประเทศ ที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว จึงได้ดำเนินการปฏิรูปทั้งโครงสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบและแนวทางการพัฒนา รวมทั้ง กลไกการบริหารจัดการที่จะขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในบริบทการเป็นกระทรวงแห่งการปฏิบัติควบคู่กับกระทรวงแห่งการพัฒนาประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๓ ปี วันสถาปนากระทรวง จึงจัดทำหนังสือที่ระลึก “๓ ปี อว. กับความสำเร็จการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยประมวลความสำเร็จใน ๓ การปฏิรูปหลัก ประกอบด้วย การปฏิรูปการพัฒนากำลังคนเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การปฏิรูปและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และ การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รวมทั้งการขับเคลื่อนประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉินและเป็นแนวหน้าฝ่าฟันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙…