แทนคุณ วงค์ษร

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2567

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง ๓.๑ รูปแบบการดำเนินงานโครงการ Center of Excellent (CoE) ๓.๒ ความคืบหน้าการจัดทำแผนมหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา การเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๖…

คำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ 1006/2567

1006_2567_แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดงบลงท.pdf ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคำสั่งได้ที่นี่ คำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1006/2567 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template) แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2567.pdfคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2567 ที่ 279/2567

279_2567_แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประ.pdf ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคำสั่งได้ที่นี่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2567คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 279/2567 สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายละเอียดการแบ่งค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ 2568 และโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5

รายละเอียดการแบ่งค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ 2568 และโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร และแบบฟอร์ม ปฏิทินแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568แนวทางการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ งบประมาณ และการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แบบฟอร์มการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายละเอียดการแบ่งค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ระดับคณะ / หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 0630_012_149ขอส่งรายละเอียดการแบ่งค่าเป้าห.pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ติดตามและประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ 1083/2567

1083_2567แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาติดต.pdf ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคำสั่งได้ที่นี่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ติดตามและประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1083/2567 สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2567

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔.๒ รายงานการตั้งงบประมาณ แผ่นดินงบยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔.๓…

รายงานการติดตามการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ

รายงานที่ 1การขับเคลื่อนงบพื้นฐานของมหาวิทยาลัย รายงานที่ 2การยกระดับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รายงานที่ 3โมเดลผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ PTRU Model รายงานที่ 4การขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2567

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเพชรบริหาร ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ ๑ ๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากเงิน สะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ๔.๓…

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2567

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ – ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๔.๑ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณกองนโยบายและแผน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ๔.๒ ความก้าวหน้าดำเนินกิจกรรม กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗…