ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2567

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง ๓.๑ รูปแบบการดำเนินงานโครงการ Center of Excellent (CoE) ๓.๒ ความคืบหน้าการจัดทำแผนมหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา การเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๖…

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2567

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔.๒ รายงานการตั้งงบประมาณ แผ่นดินงบยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔.๓…

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2567

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเพชรบริหาร ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ ๑ ๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากเงิน สะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ๔.๓…

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2567

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ – ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๔.๑ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณกองนโยบายและแผน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ๔.๒ ความก้าวหน้าดำเนินกิจกรรม กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗…

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2567

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติงานและการเเจ้งเตือนการลงเวลาปฏิบัติงาน ๔.๒ การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๕.๑ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณกองนโยบายและแผน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.…

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2566

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง ๓.๑ การประชุมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติบัติการของมหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ งบการเตรียมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา…

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2566

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ งบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔.๒ การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อจัดทำ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัย ๔.๓…

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2566

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา…

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2566

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๕.๑ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๕.๒ ความก้าวหน้าดำเนินกิจกรรม กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖…

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2566

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๕.๑ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๕.๒ ความก้าวหน้าดำเนินกิจกรรม กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖…