รายงานการติดตามการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ

รายงานที่ 1การขับเคลื่อนงบพื้นฐานของมหาวิทยาลัย รายงานที่ 2การยกระดับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รายงานที่ 3โมเดลผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ PTRU Model รายงานที่ 4การขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

จัดทำร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

วันที่ 31 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมจัดทำร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์