หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 และอื่นๆ
ที่มา : สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

Leave a Reply