งบประมาณ ปี 2565 ​

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ​

  • การดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธุศาสตร์ชาติ ​
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ​
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ​
  • นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ​
  • แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธุศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 – 2565 ​
  • แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธุศาสตร์ชาติ ​
  • แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ​
  • นโยบายสำคัญของรัฐบาล ​


โดยงบประมาณดังกล่าว ได้จัดสรรให้กระทรวงต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบาย ในการนี้ LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำ อินโฟกราฟิก (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย 2565 จำแนกตามกระทรวงเพื่อสะดวกในการเข้าใจ​

อ่านเพิ่มเติม
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี)

Leave a Reply