ลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา ปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ

 • การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และ
 • เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • การพัฒนาอาหารสู่ครัวโลก และ
 • การเกษตร

ยุทธศาสตร์ภาคตะวันตก

 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • อตุสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ การโรงแรมและที่พัก
 • อุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรอินทรีย์ อตุสาหกรรมอาหาร และการบริการ

ยุทธศาสตร์ภาคกลาง

 • การท่องเที่ยว
 • การเกษตร และ
 • สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ภาคใต้

 • เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

ยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 • การดูแลผู้สูงอายุเขตเมือง
 • อุตสาหกรรมบริการ

ที่มา : สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

Leave a Reply