มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และด้านงานนโยบายและแผน

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ผศ.ดร.อัญชัญ ยุติธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน “ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” เข้าศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และด้านงานนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม>>>https://bit.ly/3QpKrjr #VALAYA #VRU #วไลยอลงกรณ์ #Visionary #เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activeness #ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #LikeToLearn #สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptive #ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yields #สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceAndFriendliness #เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร