การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อ ข้อมูล รายการข้อมูล ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โครงสร้างกองนโยบายและแผน
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่นสำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น บุคลากร กองนโยบายและแผน
o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน บุคลากร กองนโยบายและแผน
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งรูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
o3 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด พันธกิจกองนโยบายและแผน
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า1 ปี แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น แผนกลยุทธ์
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการ
o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ ติดต่อเรา
o ที่อยู่หน่วยงาน
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ข่าวสารและกิจกรรม
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2564
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A)ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น Q&A คำถามที่พบบ่อย
o9 Social Network o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น Page Facebook กองนโยบายและแผน
การดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี แผนปฏิบัติราชการ
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียด ความก้าวหน้ายกตัว อย่างเช่นความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
การปฏิบัติงาน
o13 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คู่มือการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น คู่มือการใช้งานระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ
การให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน คู่มือการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (อย่างน้อย ตั้งแต่ ตุลาคม-63 ถึงมีนาคม 64) o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน สถิติการเข้าบริการเว็บไซต์กอง
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ.2564 สถิติการให้บริการและความพึงพอใจ ปี 2563
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน สถิติการให้บริการและความพึงพอใจ ปี 2563
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
o17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ SIS
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ระบบรายงานตัวชี้วัด VRU Projects
ระบบดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กนผ. ออนไลน์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี   o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี แผนปฏิบัติราชการ
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ ใช้ในปี พ.ศ. 2564
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม-63-มีนาคม 64) o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่าง เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล การใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัย
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ.2564
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ.2564 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
o มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน กรอบอัตรากำลัง
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 การบริหารทรัพยากรบุคคล
o แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 การบริหารทรัพยากรบุคคล
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน การส่งเสริมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางการติดต่อผู้บริหารกองนโยบายและแผน
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน การส่งเสริมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่นจำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ ช่องทางการติดต่อผู้บริหารกองนโยบายและแผน
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน การส่งเสริมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน การส่งเสริมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน การบริหารทรัพยากรบุคคล
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564
แผนป้องกันการทุจริต
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน การส่งเสริมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรมงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ ใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2564
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่นความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล การดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 การส่งเสริมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
o43 การดำเนินการตาม  มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ  โปร่งใสภายในหน่วยงาน o แสดงผลการดำเนินการตาม มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน การส่งเสริมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำ มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564