ประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นำบุคลากรประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบายการป้องการทุจริต (ITA) ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์