สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบททวน จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ณ โรงเเรมรอยัล พลาลา คลิฟบีช รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยกำหนดการวันที่หนึ่งได้จัดไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (Vistec) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก และมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. มีเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้กับประเทศ ที่เน้นการวิจัยอย่างเข้มข้นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้รับพระราชทานนามสถาบันฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สถาบันวิทยสิริเมธี” หมายถึง สถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์ แทนชื่อเดิมที่รู้จักกันในนาม สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง หรือ RAIST เพื่อให้เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัยอย่างเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยากาศภายในสถาบันนอกจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้ว ยังล้อมรอบด้วยพื้นที่ป่าแห่งการเรียนรู้ เพราะบรรยากาศดี…