สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบททวน จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ณ โรงเเรมรอยัล พลาลา คลิฟบีช รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยกำหนดการวันที่หนึ่งได้จัดไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (Vistec) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก และมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. มีเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้กับประเทศ ที่เน้นการวิจัยอย่างเข้มข้นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้รับพระราชทานนามสถาบันฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สถาบันวิทยสิริเมธี” หมายถึง สถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์ แทนชื่อเดิมที่รู้จักกันในนาม สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง หรือ RAIST เพื่อให้เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัยอย่างเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยากาศภายในสถาบันนอกจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้ว ยังล้อมรอบด้วยพื้นที่ป่าแห่งการเรียนรู้ เพราะบรรยากาศดี…

VRU Reprofileing 2559

วันที่ 12 มีนาคม 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Reprofileing) จัดทำเป็น (ร่าง) ค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์การพัฒนาหลัก 6 ด้านของแผนกลยุทธ์ โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทำ workshop ร่วมกัน เพื่อนำสู่การปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

รองอธิการบดีมอบนโยบายการดำเนินงาน

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา9.00 น. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงาน ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองนโยบายและแผน สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และงานประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีระบบจัดการที่ดี โดยได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม 409 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 4/2559

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุมการติดตามกำกับดูแล หน่วยงานด้านแผนและงบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา การประชาสัมพันธ์ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์