ความท้าทายของอุดมศึกษาในประเทศไทย และ VRU. โดย ท่าน ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้อง สสร. 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มอบนโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปี 2563 เพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ภายใต้แนวคิด Reinventing VRU. to Survival ดังมีสถานการณ์ ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรมที่สำคัญ ดังรายละเอียดในแผนภาพ   แผนงานพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ โครงการขาย ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และห้องเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (ทุกคณะ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (ทุกคณะ และสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ) โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนจัดหา ผลิตสื่อ ชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยตนเอง (ทุกคณะ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อปวงชน ชุดการเรียนรู้/ฝึกอบรมยกระดับสมรรถนะทักษะให้แก่ประชาชน คนทำงานผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ (ทุกคณะ…