มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

กลุ่มรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)   กลุ่มภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มร.ลป.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มร.นว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มร.สน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรนม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มรภ.บร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (มรภ.รอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.) กลุ่มภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มร.อย.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มร.รพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.พบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรภ.กจ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มร.มจ.)   กลุ่มภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มร.นศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สข.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.)

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

กลุ่มรัตนโกสินทร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)   กลุ่มภาคเหนือ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มร.ลป.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มร.นว.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.)   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มร.สน.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรนม.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มรภ.บร.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สร.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (มรภ.รอ.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.)   กลุ่มภาคกลาง…