การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายฯ

ขั้นตอนกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินเชิงบูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดําเนินงานประสานงาน สร้างความเข้าใจหน่วยเหนือ สร้างเครือข่ายประชารัฐ คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกอาจารย์ แต่งตั้งมอบหมายงาน คณะกรรมการดําเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกสถานศึกษานําร่อง รับสมัครคณะครูผู้ร่วมพัฒนาบทเรียน/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะกรรมการดําเนินงาน อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายประสานงานขอข้อมูลที่มีอยู่จากหน่วยงาน ออกแบบเครื่องมือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบฐานข้อมูลสถานศึกษา อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเยี่ยมชม สํารวจปัญหา ความต้องการจากสถานศึกษา อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ นําเสนอ พัฒนาระบบจัดเก็บ อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายประชุมนําเสนอ คืนข้อมูล จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดแผนดําเนินงาน อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายทบทวนพัฒนานวัตกรรม จัดหาตัวอย่างนวัตกรรมต้นแบบ คณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมปฏิบัติการคณะครูเครือข่ายร่วมพัฒนา ครั้งที่ 1 อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเยี่ยมชมผลงาน เสริมพลังการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ครั้งที่ 1 คณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมปฏิบัติการคณะครูเครือข่ายร่วมพัฒนา ครั้งที่ 2 อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเยี่ยมชมผลงาน เสริมพลังการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ครั้งที่ 2 อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย คณะครูสังเคราะห์ ถอดบทเรียน จัดทําสื่อเผยแพร่ จัดการความรู้รายสถานศึกษานําร่อง คณะกรรมการดําเนินงาน อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย คณะครูประชุมปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษา…