งบประมาณ ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่เอกสารงบประมาณ ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และเข้าใจข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการงบประมาณ นำไปสู่การเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือ   ข้อมูลงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยได้นำเสนอข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจ ประมาณการรายรับ แหล่งที่มาของรายรับ นโยบาย วงเงินและโครงสร้างงบประมาณ จำแนกตามงบประมาณตามมิติต่างๆ และการจัดลำดับความสำคัญของกระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูง รวมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับงบประมาณสู รวมทั้งได้มีการนำเสนอจ้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน   สำหรับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 127,895,500,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณที่ผานมา 7,940,800,000 บาท และกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 368,660,344,500 บาท   สำนักงบประมาณ ได้เปิดระบบแสดงความคิดเห็นต่องบประมาณฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่…