มาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

มาตรการจูงใจเพื่อการยกระดับทักษะบุคลากร มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงการทวิภาคี และ Work-Integrated Learning (WiL) มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองประสานงานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Email : kwanchai@boi.go.th (นายขวัญชัย วรกัลยากุล ผู้อำนวยการ) chatchadaporn@bot.go.th (นางสาวชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม) โทร : 02-553-8124  

Re-Inventing Universities (Why & How)

Re-Inventine Universities Why & How โดย คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเทศต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นแนวหน้า (Forefront) ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Value-based Economy แก้ Painpoints? พลิกโฉมมหาวิทยาลัย? Timeline 2019-2020 แนวทางการกำหนด Institutional Re-position Plan