แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ กําหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสําคัญระดับภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับ คณะจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง พร้อมร่วมทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ กําหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสําคัญระดับภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ผ่านการดําเนินงานในรูปแบบการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อกําหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสําคัญ (key initiative programs) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>https://bit.ly/3rZtIct #VALAYA #วไลยอลงกรณ์ #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร