ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินแผนยุทธศาสตร์ ไตรมาส 2 ตามเป้าประสงค์ที่ 4

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569) แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัด วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลรายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2 ตามเป้าประสงค์ที่ 4 โดยมีคณะกรรมการและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องรับรอง 3 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3KJ8qpW #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง…

ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนิน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 2 (เป้าประสงค์ที่ 3)

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนิน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 2 (เป้าประสงค์ที่ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>https://bit.ly/3KOX9EB #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร