เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดนโยบาย โครงการสำคัญตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570

present-การขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทย.pdf-workshop-แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์-มรภ.pdf1.ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย-โดย-สมเกีย.pdfประชุมชี้แจงโครงการสำคัญ 2566เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการสำคัญในปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)กิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาค ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

๓ ปี อว. กับความสำเร็จการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

๓ ปี อว. กับความสำเร็จการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักสำคัญ ๓ ด้าน คือ การสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และ สร้างนวัตกรรม ของประเทศ ที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว จึงได้ดำเนินการปฏิรูปทั้งโครงสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบและแนวทางการพัฒนา รวมทั้ง กลไกการบริหารจัดการที่จะขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในบริบทการเป็นกระทรวงแห่งการปฏิบัติควบคู่กับกระทรวงแห่งการพัฒนาประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๓ ปี วันสถาปนากระทรวง จึงจัดทำหนังสือที่ระลึก “๓ ปี อว. กับความสำเร็จการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยประมวลความสำเร็จใน ๓ การปฏิรูปหลัก ประกอบด้วย การปฏิรูปการพัฒนากำลังคนเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การปฏิรูปและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และ การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รวมทั้งการขับเคลื่อนประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉินและเป็นแนวหน้าฝ่าฟันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙…

ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2565

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๓ ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๓.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ๓.๑.๑ โครงการ Data Warehouse ๓.๑.๒ โครงการ EdPEx ๓.๒ การบริหารงบประมาณ (Budget…

คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

.pdfคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ.pdf Update : 25/5/2565  |  15.01 น.

คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน

.pdfคู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผนคู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน.pdf Update : 25/5/2565  |  15.01 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องประชุม Scc 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3l8aIUY #VALAYA #Visionary เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activeness ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptive ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร Process-Data-Integrated.pdfเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินแผนยุทธศาสตร์ ไตรมาส 2 ตามเป้าประสงค์ที่ 4

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569) แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัด วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลรายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2 ตามเป้าประสงค์ที่ 4 โดยมีคณะกรรมการและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องรับรอง 3 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3KJ8qpW #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง…

ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนิน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 2 (เป้าประสงค์ที่ 3)

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนิน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 2 (เป้าประสงค์ที่ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>https://bit.ly/3KOX9EB #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร