เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดนโยบาย โครงการสำคัญตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570

present-การขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทย.pdf-workshop-แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์-มรภ.pdf1.ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย-โดย-สมเกีย.pdfประชุมชี้แจงโครงการสำคัญ 2566เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการสำคัญในปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)กิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาค ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

๓ ปี อว. กับความสำเร็จการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

๓ ปี อว. กับความสำเร็จการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักสำคัญ ๓ ด้าน คือ การสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และ สร้างนวัตกรรม ของประเทศ ที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว จึงได้ดำเนินการปฏิรูปทั้งโครงสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบและแนวทางการพัฒนา รวมทั้ง กลไกการบริหารจัดการที่จะขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในบริบทการเป็นกระทรวงแห่งการปฏิบัติควบคู่กับกระทรวงแห่งการพัฒนาประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๓ ปี วันสถาปนากระทรวง จึงจัดทำหนังสือที่ระลึก “๓ ปี อว. กับความสำเร็จการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยประมวลความสำเร็จใน ๓ การปฏิรูปหลัก ประกอบด้วย การปฏิรูปการพัฒนากำลังคนเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การปฏิรูปและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และ การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รวมทั้งการขับเคลื่อนประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉินและเป็นแนวหน้าฝ่าฟันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙…