ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2566

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ รายงานผลการตั้งเบิกสะสมงบประมาณแผ่นดินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของทุกหน่วยงาน ๔.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๕ …