ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2567

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเพชรบริหาร ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ ๑ ๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากเงิน สะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ๔.๓…