ระเบียบวาระประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2567

ระเบียบวาระการประชุม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ———————————————————————— ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องวาระสืบเนื่อง – ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔.๒ รายงานการตั้งงบประมาณ แผ่นดินงบยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔.๓…