รายละเอียดการแบ่งค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ 2568 และโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5

รายละเอียดการแบ่งค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ 2568 และโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร และแบบฟอร์ม ปฏิทินแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568แนวทางการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ งบประมาณ และการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แบบฟอร์มการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายละเอียดการแบ่งค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ระดับคณะ / หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 0630_012_149ขอส่งรายละเอียดการแบ่งค่าเป้าห.pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ติดตามและประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ 1083/2567

1083_2567แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาติดต.pdf ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคำสั่งได้ที่นี่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ติดตามและประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1083/2567 สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567