คำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ 1006/2567

1006_2567_แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดงบลงท.pdf ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคำสั่งได้ที่นี่ คำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1006/2567 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2567 ที่ 279/2567

279_2567_แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประ.pdf ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคำสั่งได้ที่นี่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2567คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 279/2567 สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ติดตามและประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ 1083/2567

1083_2567แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาติดต.pdf ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคำสั่งได้ที่นี่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ติดตามและประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1083/2567 สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567