คำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ 1006/2567

1006_2567_แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดงบลงท.pdf ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคำสั่งได้ที่นี่ คำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1006/2567 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567