แทนคุณ วงค์ษร

Youth Startup Fund by กระทรวงอุดมศึกษาฯ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ทุนประเดิม 100 ล้านบาท ผลักดันเยาวชนสู่การเป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่   ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA นำเสนอเรื่อง การส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Youth Startup Fund) ต่อยอดโครงการ Startup Thailand League ภายใต้แนวคิด“Youth is a Future Changer” ในที่ประชุมหารือเรื่องแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา   Youth Startup Fund หรือ กองทุนยุวสตาร์พอัพ คือ กองทุนสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษา พัฒนาศักยภาพเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ทุนประเดิม 100 ล้านบาท ผ่านการบ่มเพาะ (Grooming) สร้างประสบการณ์จริง (Experiencing) สร้างทรายเม็ดใหม่ (Enterprising) พร้อมทั้งเปิดเวทีแสดงความสามารถของคนรุ่นใหม่ เช่น Youth Ted Talk, Youth Policy…

มาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

มาตรการจูงใจเพื่อการยกระดับทักษะบุคลากร มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงการทวิภาคี และ Work-Integrated Learning (WiL) มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองประสานงานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Email : kwanchai@boi.go.th (นายขวัญชัย วรกัลยากุล ผู้อำนวยการ) chatchadaporn@bot.go.th (นางสาวชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม) โทร : 02-553-8124  

Re-Inventing Universities (Why & How)

Re-Inventine Universities Why & How โดย คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเทศต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นแนวหน้า (Forefront) ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Value-based Economy แก้ Painpoints? พลิกโฉมมหาวิทยาลัย? Timeline 2019-2020 แนวทางการกำหนด Institutional Re-position Plan

ขนมถ้วยฟู | โครงการยกระดับสินค้าชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ในสมัยโบราณคนไทยนิยมทำขนมเพื่อใช้ในเทศกาล ประเพณีต่างๆ ขนมไทยชนิดหนึ่งที่มีความหมาย แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ฟูเฟื่อง เป็นศิริมงคล และยังมีรสชาติที่แสนอร่อยชนิดหนึ่งก็คือ ขนมถ้วยฟู “บ้านขนมมรกต” เป็นสถานที่หนึ่งที่ชาวจังหวัดสระแก้วรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะความอร่อยของขนมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันกันอย่างดี สืบทอดตำนานความอร่อยจากอดีตคุณแม่สู่รุ่นปัจจุบันรุ่นลูก ชื่อเสียงที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องคือ การทำขนมถ้วยฟูสมุนไพรที่มีความหอม รสชาติอร่อยคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านขนมมรกต คุณภัสสรภรณ์ ทรัพย์ทวีพูนผล ผู้สืบทอดตำนานการทำขนมถ้วยฟูจากคุณแม่เล่าให้ฟังว่า แต่เดิมได้ทำขนมถ้วยฟูตามสูตรคุณแม่ที่สืบทอดกันมานานหลายสิบปี และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องคือการนำสมุนไพรมาใส่ลงในแป้งเพื่อให้เกิดสีสันสวยงาม สีที่ใส่จะเป็นธรรมชาติ สีชมพูเกิดจากการใส่ใช้น้ำฝาง สีขาวไม่ใส่สี สีเขียวใส่น้ำใบเตย สีเหลืองใส่น้ำลูกตาลและสีฟ้าใช้น้ำดอกอัญชัญ สีที่ใส่จะเป็นสีธรรมชาติ ส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเจ้า น้ำกะทิ น้ำตาลทราย น้ำลอยดอกไม้ แป้งเชื้อข้าวหมาก   ขนมถ้วยฟู เป็นขนมโบราณที่นำเข้ามาในเมืองไทยเราโดยคนจีน และเป็นอีก 1 ใน 9 ของขนมมงคลของคนไทย ชาวจีนเรียกขนมถ้วยฟูว่า ฮวดโก้ย หมายถึง มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู จึงเป็นอีกขนมหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในงานมงคล ชาวจีนและชาวไทยนิยมนำไปไหว้เจ้าหรือประกอบพิธีงานมงคลต่างๆ ในงานแต่งงานนิยมทำขนมถ้วยฟูเป็นสีแดง ใช้ไหว้เจ้าหรืองานมงคลต่างๆ นิยมใช้สีชมพู ใช้ในงานอวมงคลหรือไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนิยมใช้สีขาว ในปัจจุบันยังหาทานได้ง่ายมีหลากหลายสี เช่น ชมพู เขียว ขาว ฟ้า…

งบประมาณ ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่เอกสารงบประมาณ ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และเข้าใจข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการงบประมาณ นำไปสู่การเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือ   ข้อมูลงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยได้นำเสนอข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจ ประมาณการรายรับ แหล่งที่มาของรายรับ นโยบาย วงเงินและโครงสร้างงบประมาณ จำแนกตามงบประมาณตามมิติต่างๆ และการจัดลำดับความสำคัญของกระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูง รวมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับงบประมาณสู รวมทั้งได้มีการนำเสนอจ้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน   สำหรับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 127,895,500,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณที่ผานมา 7,940,800,000 บาท และกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 368,660,344,500 บาท   สำนักงบประมาณ ได้เปิดระบบแสดงความคิดเห็นต่องบประมาณฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่…

ร่างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา พ.ศ.2563-2570

เปิดที่มา (ร่าง)นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ.2563 -2570 ชี้ทิศทางเตรียมคนไทยศตวรรษที่ 21 🌏👨‍🔬 ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 -2570 ที่เห็นอยู่นี้คือกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีการสอดคล้องและเกิดการบูรณาการเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิสัยทัศน์ “ เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” ที่ผ่านมา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้สามารถขับเคลื่อนได้โดยอาศัยการดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนา 4 ด้านประกอบด้วย 1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม 3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โดยการดำเนินงาน 4 แฟลตฟอร์มนี้ ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ แบ่งเป็นระยะสั้น (1ปี) ระยะกลาง (3ปี) และระยะยาว (7ปี) ซึ่งหากแยกตัวชี้วัดที่สำคัญจะเห็นภาพของรายละเอียดดังนี้ ความสำเร็จด้านการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดสำคัญ – จำนวนผู้เชี่ยวชาญ…

งบมหาวิทยาลัย ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราชราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทวาระแรก โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงชี้แจงและนำครม.ส่วนราชการชี้แจงตอบข้อซักถามของสภา   จากสำนักข่าว “ฐานเศรษฐกิจ” ได้ตรวจสอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 พบว่า งบประมาณที่น่าสนใจคือ งบของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่กระทรวงฯได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน 1.4 แสนล้านบาท โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรงบฯสูงสุด 5 มหาวิทยาลัยลำดับต้นๆได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยมหิดล 1.2 หมื่นล้านบาท ลดลง 1.1 พันล้านบาท 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5.8 พันล้านบาท ลดลง 722 ล้านบาท 3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5.5 พันล้านบาท ลดลงจากปี 62 จำนวน 432 ล้านบาท…

การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายฯ

ขั้นตอนกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินเชิงบูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดําเนินงานประสานงาน สร้างความเข้าใจหน่วยเหนือ สร้างเครือข่ายประชารัฐ คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกอาจารย์ แต่งตั้งมอบหมายงาน คณะกรรมการดําเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกสถานศึกษานําร่อง รับสมัครคณะครูผู้ร่วมพัฒนาบทเรียน/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะกรรมการดําเนินงาน อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายประสานงานขอข้อมูลที่มีอยู่จากหน่วยงาน ออกแบบเครื่องมือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบฐานข้อมูลสถานศึกษา อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเยี่ยมชม สํารวจปัญหา ความต้องการจากสถานศึกษา อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ นําเสนอ พัฒนาระบบจัดเก็บ อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายประชุมนําเสนอ คืนข้อมูล จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดแผนดําเนินงาน อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายทบทวนพัฒนานวัตกรรม จัดหาตัวอย่างนวัตกรรมต้นแบบ คณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมปฏิบัติการคณะครูเครือข่ายร่วมพัฒนา ครั้งที่ 1 อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเยี่ยมชมผลงาน เสริมพลังการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ครั้งที่ 1 คณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมปฏิบัติการคณะครูเครือข่ายร่วมพัฒนา ครั้งที่ 2 อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเยี่ยมชมผลงาน เสริมพลังการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ครั้งที่ 2 อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย คณะครูสังเคราะห์ ถอดบทเรียน จัดทําสื่อเผยแพร่ จัดการความรู้รายสถานศึกษานําร่อง คณะกรรมการดําเนินงาน อาจารย์ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย คณะครูประชุมปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษา…

OKRs VRU พ.ศ. 2563-2565

“การเปลี่ยนผ่านจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย กระบวนงาน รวมทั้งผลงานหลักที่จะประกอบสร้าง ส่งมอบแก่สาธารณะ ในฐานะมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ภาพเหล่านี้คือสาระสำคัญที่ผมสื่อถึง พวกเราชาววไลยอลงกรณ์” ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 ตุลาคม 2562 นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563-2570 Platform and program Related RU. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ โปรแกรมที่ 3 : ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต O1.3 : พัฒนาระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต KR1.3.1 : บุคลากรวัยทำงานมีทักษะใหม่ สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน (Disruption) KR1.3.2 : ระบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีเข้าถึงได้สำหรับทุกคน KR1.3.3 : เยาวชนมีทักษะแห่งอนาคตโดยเฉพาะทักษะด้านวิจัย วิศวกรรมและนวัตกรรม โดยการสร้างโรงประลองทางวิศวกรรม 10,000 แห่งภายใน 4 ปี (2566) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม…

การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านทับพริก ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว บ้านทับพริก หมู่ที่ 6 เป็นชุมชนแนวตะเข็บชายแดน อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2503 ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 กำนันตำบลทับพริกมีความเห็นว่าพื้นที่และประชากรของบ้านทับพริก หมู่ 2 มีอยู่จำนวนมาก ซึ่งเป็นการลำบากต่อการปกครอง เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านเป็นพื้นที่ติดกับชายแดนกัมพูชาจึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านเพิ่มเติมโดยแยกหมู่ 6 ออกจากหมู่ 2 และใช้ชื่อบ้าน หมู่ 6 ว่า “บ้านทับพริก”   ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีวิสาหกิจเกษตรแบบผสมผสานเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้รวบรวมผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบรรจุหีบห่อเพื่อจัดจำหน่ายเป็นสินค้าชุมชนภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันแต่ในปัจจุบันปริมาณปุ๋ยที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรประกอบอาชีพทำไร่เป็นหลัก มีความต้องการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ในการเกษตรของครัวเรือนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีทางการเกษตร บางครัวเรือนคาดหวังว่าหากประสบความสำเร็จจะสามารถใช้เป็นอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ครัวเรือน   กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชุมชนบ้านทับพริก หมู่ที่ 6 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 10 คน…