แทนคุณ วงค์ษร

เทคนิคการอ่านหนังสือสอบฉบับเร่งด่วน

ช่วงสอบเป็นช่วงที่น้องๆ อาจจะกังวลหนักที่สุด แต่กว่าจะไปถึงฝันนั้นก็ต้องผ่านด่านสอบอันแสนหฤโหดไปให้ได้ซะก่อน และการจะอ่านหนังสืออย่างไรให้จำ หรืออ่านหนังสือไม่ทันทำอย่างไรดี นี่สิปัญหา บทความนี้เราจึงมีเคล็ดลับง่ายๆ 5 ข้อ เป็นเทคนิคการจำแบบเร่งด่วนก่อนเข้าสอบ เพื่อให้น้องๆ สามารถรับมือกับทุกการสอบที่กำลังหายใจรดต้นคอได้อย่างสบายๆ จะมีอะไรบ้าง ตามมาอ่านกันได้เลย   admissionpremium.com 1. อ่านเมื่อร่างกายพร้อม ไม่ฝืนตัวเอง ไม่อ่านขณะง่วง เพราะจะทำให้เราอ่านไม่รู้เรื่องและไม่จำนั่นเอง 2. สภาพแวดล้อมต้องพร้อม ไม่มีสิ่งรบกวนให้เสียสมาธิ เช่น ปิดโทรศัพท์มือถือ ปิดโทรทัศน์ เพราะหากทำหลายอย่างพร้อมกันจะทำให้ประสิทธิภาพของการจดจำเนื้อหาลดลง 3. สรุปเรื่องที่อ่าน แล้วจำเป็นรูปภาพ ปกติแล้วมนุษย์จะจำเรื่องราวทั้งหมดเป็นรูปภาพ หลายๆ วิชาที่ไม่มีรูปภาพประกอบทำให้เราอ่านแล้วไม่สามารถจินตาการ หรือจดจำได้ ให้เพื่อนๆ สรุปเรื่องที่เราอ่านแล้ว นำมาทำเป็น My map เพื่อเชื่อมโยงในส่วนที่สัมพันธ์กัน และวาดให้เป็นความเข้าใจของตัวเอง จะทำให้จำได้แม่นขึ้น 4. แยกเป็นหมวดหมู่ ให้จัดเตรียมเอกสาร หนังสือ ชีทเรียนต่างๆ สำหรับแต่ละวิชาแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ เพื่อเวลาที่เราอ่านวิชานี้เสร็จ เราจะได้หยิบ วิชาถัดไปมาอ่านได้ทันที   5. เน้นตะลุยโจทย์ให้เยอะไว้…

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ไม่เชื่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับรู้โดยทันที รู้จักตั้งข้อสงสัยและคำถาม การสื่อสารความคิดต่าง (Communication) สามารถสื่อสารความคิดที่แตกต่างให้เข้าใจด้วยเหตุผลที่ดี การทำงานร่วมกัน (Collaboration) สามารถทำงานเป็นทีม รู้จักถกเถียง เจรรา ต่อรอง หาข้อยุติและร่วมมือกันทำงาน การสร้างนวัตกรรม (Innovation) สามารถคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม อันเนื่องจากการทำงานเป็นทีม ทักษะชีวิต (Life Skills) รู้จักกำหนดเป้าหมายและวางแผน รู้จักวางแผน มองไปข้างหน้า และรู้เป้าหมายของชีวิต รู้จักค้นหาทางเลือก ค้นหาทางเลือกที่มีมากกว่า 1 ทางเลือกเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ รู้จักตัดสินใจ กล้าตัดสินใจเพื่อเลือกหนทางไปสู่เป้าหมาย รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองไม่โวยวางหรือโอดครวญ ว่าเป็นความผิดของผู้อื่น รู้จักทบทวนและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองทำ รู้จักยืดหยุ่น หากเป้าหมายแรกที่วางไว้ผิดพลาดจะกลับไปวางแผน และมองหาทางเลือกใหม่เพื่อตัดสินใจ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Skills) รู้จักเสพข่าวสาร สามารถบริหารเวลา และชนิดของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ รู้จักวิเคราะห์ข่าวสาร สามารถตั้งคำถามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ รวมทั้งค้นหาทางเลือกอื่น รู้จักใช้ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ต่อการดำรงชีวิต…

ไล่เรียงสาเหตุ ทำไมน้ำท่วมอุบลฯ

ไล่เรียงสาเหตุ ทำไมน้ำท่วมอุบลฯ หลังจากที่ผมได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดมาหลายสัปดาห์ และได้พูดคุยหารือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมอุบลฯ ในครั้งนี้ ผมขอสรุปให้ทุกคนเข้าใจอย่างง่าย ๆ ดังนี้ครับ… สาเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ทำให้จังหวัดอุบลฯ มีน้ำท่วมจากฝนตกหนักในพื้นที่ตนเอง และรับมวลน้ำที่หลากลงมาจากจังหวัดต่างๆ ผ่านแม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งไหลมาบรรจบกันที่จังหวัดอุบลฯ ก่อนไหลออกสู่แม่น้ำโขง เมื่อปริมาณน้ำที่ไหลมารวมกันในอุบลฯ มีปริมาณมาก ทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ ประกอบกับฝนที่ตกหนักในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำมูลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านเมื่อช่วง 7 วันที่ผ่านมา ได้ไหลลงมาเติมในแม่น้ำมูลสายหลัก ทำให้อัตราการลดลงชะลอตัว คาดว่าระดับน้ำจะลดลงสู่ตลิ่งในช่วงต้นเดือนตุลาคม เมื่อเรารู้ถึงสาเหตุแล้ว สิ่งที่สำคัญต่อจากนี้ คือในบทบาทหน้าที่ของอว.เราจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างไรต่อไป ? รอติดตามได้เลยครับ ที่มา : ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การเขียนโครงการแบบง่ายๆ

หลักการเขียนโครงการแบบง่ายๆ 6 หลักเพื่อการเขียนโครงการให้บรรลุ ทำอะไร? ทำไมต้องทำ? ทำแล้วได้อะไร? ทำอย่างไร? ใช้เงินเท่าไหร่? วัดผลอย่างไร? (การติดตามความก้าวหน้าโครงการ) เทคนิคการเขียนชื่อโครงการ ใช้ำคำกิริยา ให้ดูที่กิจกรรมหลักว่าเราต้องการจะทำอะไร กิจกรรมหลักมีมากกว่าหนึ่ง โดยใช้คำเหล่านี้ ได้แก่ พัฒนา ส่งเสริม เสริมสร้าง สร้างเสริม สนับสนุน เป็นต้น เขียนให้ชัดเจน ทำอะไร ทำให้ใคร เช่น ด้านการผลิต มักจะทำกับวัตถุ สิ่งของ ด้านการบริการส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน หรือประชาชนทั่วไป เป็นต้น เขียนให้สอดคล้องกับ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1.หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. เป้ามหาย และ 4. กิจกรรม   มีกิจกรรมหลักเดียวใช้คำกิริยา เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง…

9 กระบวนทัศน์ เปลี่ยน Me-Society เป็น We-Society

9 กระบวนทัศน์ เปลี่ยน Me-Society เป็น We-Society ผมได้มาร่วมงาน CEO Innovation Forum 2019 ซึ่งจัดโดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวานนี้( 26 ก.ย 62) ครับ ผมได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “Empowering the Next Gens for Defining their Own Future” สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ครับ ปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความกำกวม เราอยู่ในยุคที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่เคยมีมาก่อน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในมนุษยชาติ เชื่อมต่อเป็นวงจร ซึ่งวงจรนี้จะเป็นวงจรอุบาทว์ หรือวงจรที่ทำให้โลกเราดีขึ้นนั้น อยู่ภายใต้มือของพวกเราครับ ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นสู่ “ยุคแห่งความทันสมัย” (Modernism) โดยยึดติดกับ…

สกว. เปลี่ยนเป็น สกสว. (TRF Transformation to TSRI)

Infographic : ทำไมต้องปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Infographic : Timeline การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Infographic : สกสว. ภายใต้โครงสร้าง สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Infographic : จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สู่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) Infographic : วัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ภายใต้การดำเนินงานของ สกสว. Infographic : การจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ภายใต้การดำเนินงานของ สกสว. ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรายเดือน 2562

เล่มบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562.pdfบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562.pdf วันที่ลงประกาศ : 10 ต.ค. 2562 | 16:48 | จำนวนการดาวน์โหลด : 417 ครั้ง ดาวน์โหลดขนาดไฟล์ : 1.20 MB | สำนักงบประมาณ เล่มบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562.pdfวันที่ลงประกาศ : 30 ก.ย. 2562 | สำนักงบประมาณ เล่มบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2562.pdfวันที่ลงประกาศ : 30 ก.ย. 2562 | สำนักงบประมาณ เล่มบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2562.pdfวันที่ลงประกาศ : 24 ก.ค. 2562 | สำนักงบประมาณ

ติวเข้ม OKRs หน่วยงานในระบบ ววน. เตรียมพร้อมเสนอร่าง พรบ.งบฯ ปี 2563

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2562 อธิการบดี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางนงลักษณ์ สมณะ และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  มีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 จำนวน 12,555 ล้านบาท โดยในงบประมาณจำนวนนี้ถูกจัดสรรเป็นส่วนโครงการ flagship จำนวน 8,384 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญและเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย วันนี้จึงมีการจัดประชุมเพื่อให้ตัวแทนจาก 58 มหาวิทาลัยทั่วประเทศ ได้ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนงานด้านวิจัยที่จะตอบโจทย์ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 ที่ประกอบด้วย 4 Platform…

OKRs เพื่อการพัฒนาประเทศ – สกสว.

www.gearstream.com OKRsเพื่อการพัฒนาประเทศ 🌏 ด้วยแนวทางการทำงานของกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พศ. 2563-2570 โดยมีการดำเนินภารกิจ ภายใต้ 4 แพลตฟอร์มการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ และ 16 โปรแกรมการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีการตัวกำกับชี้วัดด้วย Objectives and Key Results (OKRs) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) และ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดอบรมเรื่อง “Objectives and Key Results (OKRs) เครื่องมือในการวัดและพัฒนา” เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ เมธีวิจัยอาวุโส สกสว. ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวชี้วัดองค์กร เป็นวิทยากรให้ความรู้ OKRs ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาจนถึงกลยุทธ์การใช้ให้เชี่ยวชาญ…

นโยบายการดำเนินงานของกระทรวง (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)

ดาวน์โหลดเอกสาร : นโยบายการดําเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในคราวการประชุมผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม