ถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีการศึกษา 2562 และชี้แจงบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี

ติวเข้ม OKRs หน่วยงานในระบบ ววน. เตรียมพร้อมเสนอร่าง พรบ.งบฯ ปี 2563

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2562 อธิการบดี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางนงลักษณ์ สมณะ และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  มีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 จำนวน 12,555 ล้านบาท โดยในงบประมาณจำนวนนี้ถูกจัดสรรเป็นส่วนโครงการ flagship จำนวน 8,384 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญและเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย วันนี้จึงมีการจัดประชุมเพื่อให้ตัวแทนจาก 58 มหาวิทาลัยทั่วประเทศ ได้ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนงานด้านวิจัยที่จะตอบโจทย์ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 ที่ประกอบด้วย 4 Platform…

อบรมการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ และระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชี 3มิติ และระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย ชี้แจงระเบียบ และวิธีการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 และนางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน อธิบายระบบบัญชี3มิติ และระบบติดตามฯ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อเข้าใจในการใช้ทั้ง 2 ระบบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประชุมชี้แจง ระบบ แผน และ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานเปิดงาน “การประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การประชุมชี้แจง ระบบ แผน และ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้กล่าวถึงแนวทางใหม่ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ว่าการจัดสรรงบวิจัยภายใต้กระทรวงใหม่ ต้องโปร่งใส ตอบโจทย์ เกิดประโยชน์สูงสุด โดย อว. มีสัญญาประชาคม 7 ประการ ในการขับเคลื่อนกระทรวง…

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี   วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   cr. งานสื่อสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอ่านแล้ว : besucherzähler homepage ครั้ง

การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด   วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 งานมาตรฐายและจัดการคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรม เรื่อง การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี กล่าวเปิดงานอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7209 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากรโครงการดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPex ได้นำความรู้และเทคนิคในการใช้ Infographic ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการทำงาน และการทำงานหลัก สามารถนำเสนอข้อมูลผ่าน Infographic ผู้รับสารสามารถเข้าใจข้อมุลได้ง่ายขึ้น  

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.วไลยอลงกรณ์

“องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.วไลยอลงกรณ์” วันที่ 19 ก.ค. 2562 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้ ได้บรรยายพิเศษแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กว่า 1,000 คน ในหัวข้อ การน้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจแก่ครูไทย หลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยที่ได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนาชุมชนตลอดจนยกระดับ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตราสินค้า การทำตลาดออนไลน์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา อันเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติ เพื่อเสริมพลังแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน เชิดชูงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ตลอดจนบูรณาการด้านองค์ความรู้สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน  

OKR เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในด้านทำงาน

อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์   วันที่ 18 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงอบรมเครื่องมือทางการบริหารงานด้านบุคลากรด้วย OKR จัดโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ วิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ความเข้าใจเครื่องมือ OKR เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรให้มีผลงานที่โดดเด่น นำพามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ จัดโดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการประชุม และผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดการประชุมระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และคณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว   ที่มา : งานเลขานุการผู้บริหาร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์