VRU Reprofileing 2559

วันที่ 12 มีนาคม 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Reprofileing) จัดทำเป็น (ร่าง) ค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์การพัฒนาหลัก 6 ด้านของแผนกลยุทธ์ โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทำ workshop ร่วมกัน เพื่อนำสู่การปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้