รองอธิการบดีมอบนโยบายการดำเนินงาน

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา9.00 น. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงาน ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองนโยบายและแผน สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และงานประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีระบบจัดการที่ดี โดยได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม 409 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์