VRU Reprofileing 2559

วันที่ 12 มีนาคม 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Reprofileing) จัดทำเป็น (ร่าง) ค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์การพัฒนาหลัก 6 ด้านของแผนกลยุทธ์ โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทำ workshop ร่วมกัน เพื่อนำสู่การปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

รองอธิการบดีมอบนโยบายการดำเนินงาน

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา9.00 น. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงาน ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองนโยบายและแผน สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และงานประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีระบบจัดการที่ดี โดยได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม 409 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์