เสริมแกร่งให้องค์กรด้วย OKR

|  วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 OKR คืออะไร?? Objectives and key results (OKR) คือ วิธีการตั้งเป้าหมายของแต่ละบุคคลในองค์กรให้มีเป้าหมายที่สอดคล้องกันทั้งองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์หลัก (objectives) ซึ่งเป็นการบอกจุดมุ่งหมายขององค์กรในระดับต่างๆและมีผลลัพธ์หลัก (Key results) คือ วิธีการทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยกำหนดค่าความสำเร็จที่ทำให้จุดมุ่งหมายนั้นบรรลุผลซึ่งระบบ OKR จะทำให้บุคลากรทุกคนในองค์กรทราบวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกันซึ่งจะท าให้องค์การก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว OKRs มาจากไหน?? OKR เป็นหลักการที่ Google นำมาใช้ และประสบความสำเร็จ ทำให้บริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ นำมาใช้ตามด้วย ซึ่งจริงๆ แล้ว Google ไม่ใช่บริษัทแรกที่ใช้หลักการนี้ แต่ Andy Drove แห่ง Intel คือบริษัทแรกที่นำหลักการนี้มาใช้ในปี 1974 จึงได้ชื่อว่าบิดาแห่ง OKR   ทำไมต้อง OKR One Direction ทุกคนทำงานเพื่อจุดหมายเดียวกัน สร้างวินัย และการ Focus…