เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาจัดทำแผนมหาวิทยาลัย ณ จังหวัดสระแก้ว [20-22 มีนาคม 2562]

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20ปี (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง 2561 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ระยะ 20ปี พ.ศ. 2560-2579 สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 PowerPoint สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562-2564 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจำปี 2561 (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถิติอุดมศึกษา 2558 – 2560…

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่” โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนมหาวิทยาลัย โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน จากแต่ละหมู่บ้าน และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว